Bezpečné bývanie

Projekt bezpečné bývanie RYS v Petržalke

Zo všetkých strán sa na nás valí množstvo informácii o bezpečnosti bývania, o spôsobe zabezpečovania bytov a domov pomocou rôznych jednoduchých či komplikovaných technických zariadení. Je niekedy veľmi zložité odhadnúť čo je v skutočnosti nevyhnutne potrebné a tiež čas, kedy k nejakým zmenám a investíciám pristúpiť. Skúsenosť je bohužiaľ taká, že svoje peňaženky otvoríme až vtedy, keď sa nám stane niečo veľmi nepríjemné.

Najpostihnutejšou a najviac trpiacou časťou obyvateľstva sú ľudia žijúci vo veľkých anonymných bytových objektoch, kde dochádza najčastejšie ku krádežiam, vlámaniam, k vandalizmu a k ďalším druhom trestnej činnosti. Výmena vchodových dverí do bytu za kvalitné a drahé bezpečnostné dvere sa stalo bežnou praxou. Ale prečo nevytvoriť situáciu, kedy sa potencionálny páchateľ vôbec nedostane k vchodovým dverám do bytu? Prečo si ho nedržať čo najviac “od tela”? Uzatvorením a zabezpečením hlavnej vchodovej brány do obytného domu, kontrolou a dozeraním na poriadok a čistotu spoločných priestorov sa dom stane nie len bezpečným, ale získa i kultivovaný vzhľad.

Koncept projektu Bezpečné bývanie – RYS® bol po prvý krát realizovaný v Petržalke v roku 2001 a rokmi sa potvrdilo, že jeho prvotná myšlienka zlepšenia bezpečnosti bývania v hromadnej bytovej výstavbe je úspešná a aplikovateľná v štandardných sídliskových podmienkach.

Projekt Bezpečné bývanie – RYS® je v rozhodujúcej miere založený na preventívnych opatreniach, ktoré majú chrániť domy a ich obyvateľov pred rôznou trestnou činnosťou, zároveň zlepšovať podmienky bývania a zvyšovať životnú úroveň na sídliskách. Na dosiahnutie tohto cieľa bol vypracovaný projekt technického riešenia pre zvýšenie ochrany domu a tiež organizačné usmernenia sprevádzané zásadnými podpornými aktivitami ako napr. spolupráca Občania a polícia, Dom pod zvýšenou ochranou polície, usmernenia v rámci dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov, bezplatná konzultačná a školiaca činnosť.

Inovatívne riešenia v dome s opatrovateľskou službou

Jedným z prvých domov, ktoré sa do projektu zapojili bol Dom s opatrovateľskou službou (DOS) na Medveďovej ulici. Práve v tomto dome boli realizované niektoré veľmi špecifické bezpečnostné technicko-organizačné opatrenia v rámci projektu. DOS patrí s 240 bytmi k najväčším bytovým domom v Bratislave. Dom je rozdelený na dve časti, v jednej časti sa nachádzajú byty, ktoré mestská časť poskytuje ako tzv. sociálne byty a v druhej časti mestská časť poskytuje možnosť trvalého ubytovania dôchodcom spojeného s opatrovateľskou službou, stravovaním …

V minulosti bol objekt chránený súkromnou bezpečnostnou službou (SBS), no nakoľko takáto forma ochrany objektu neplnila očakávania mestskej časti na zabezpečenie poriadku a ochrany zdravia bývajúcich osôb a majetku, rozhodla sa mestská časť v roku 2004 ukončiť činnosť SBS v dome. Na základe dobrých referencií, ktoré sme v tom čase už mali, požiadala mestská časť firmu RYS, autora a koordinátora projektu, o zrealizovanie technickej a organizačnej časti projektu Bezpečné bývanie – RYS®.

Technické zabezpečenie domu s opatrovateľskou službou spočívalo v inštalácii komunikačného systému v dome, prístupového systému na všetky vstupné dvere do objektu, schodiskové dvere, ako aj ovládanie výťahov a inštalácia kamerového systému. V objekte musel byť vypracovaný veľmi presný plán viac zónovej ochrany, tak aby umožňoval jednoduchý a zároveň kontrolovateľný prístup oprávnených osôb do objektu, vrátane poskytovateľov služieb. Po prvý krát bol celý objekt kontrolovaný pomocou technických zariadení vzdialenej správy, tzn. kontrolovaný nonstop zo vzdialeného stanoviska.

V júli roku 2004 začalo v bytovom dome na Medveďovej 21 fungovať technické zabezpečenie, ktorého úspech si však vyžadoval vykonať mnohé organizačné zmeny. K najťažším patrilo vybudovanie spolupráce s užívateľmi priestorov. Bolo potrebné zvýšiť ich záujem o bezpečnosť a ochranu majetku. Venoval sa tomu veľký dôraz, vykonávali sa schôdze, obyvatelia boli informovaný listami, oznamami a anketami.

Veľký dôraz sa kládol na bezpečnosť pred neoprávneným vstupom. Cieľom bolo zvýšiť aj požiarnu bezpečnosť a vymožiteľnosť práva v súvislosti s domovým poriadkom. Pri zmene prevádzkového režimu bolo nutné spolupracovať s okresným riaditeľstvom policajného zboru, nakoľko v bytovom dome bývali osoby, ktoré sa podieľali na páchaní trestnej činnosti v oblasti distribúcie a užívania drog.

DOS je vzorovým domom pre ostatné bytové domy a ponúka niekoľko inovatívnych riešení, napr. vytvorenie miestnosti s protipožiarnou vybavenosťou, inštalácia komunikačného zariadenia pre núdzové volania, pravidelne sa konajúce inventúry kľúčov a efektívne využívanie funkcií vzdialenej správy.

Miestnosť s protipožiarnou vybavenosťou: protipožiarna vybavenosť v dome nebola na požadovanej úrovni a preto sme sa rozhodli z bývalej vrátnice vytvoriť miestnosť, kde budú uložené hasiace prístroje, hadice, prúdnice, vrecia s pieskom, lekárnička apod. Miestnosť je dostupná obyvateľom domu, no je zabezpečená prístupovým a kamerovým systémom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu a odcudzeniu umiestneného vybavenia.

Systém núdzové volanie: veľkú časť obyvateľov domu tvoria staršie osoby a preto bolo potrebné zabezpečiť rýchle privolanie pomoci, či už v prípadoch vyžadujúcich prítomnosť polície alebo na privolanie zdravotnej pomoci. Objekt je aj z tohto dôvodu zabezpečený špeciálnym komunikačným zariadením, ktoré je priamo spojené s políciou, hasičským zborom a rýchlou zdravotnou službou.

Inventúra DEK kľúčov: Každý rok sa uskutočňuje inventúra identifikátorov, čo prispieva k odhaleniu čiernych nájomníkov. V septembri 2006 bolo odhalených 6 neprihlásených osôb, čo by ročne predstavovalo pre dom vysokú finančnú stratu.

Vzdialená správa: bytový dom je napojený do centra firmy RYS cez VPN tunel, t.j. digitálnym spôsobom, tým je možné zabezpečovať non – stop kontrolu, prípadne rýchle sprístupnenie domu aj na diaľku. Počas obdobia funkčnosti systémov sa podarilo odhaliť viaceré skutočnosti, ktorých riešenie zvýšilo bezpečnosť domu, povedomie obyvateľov a ich zodpovednosť za svoje konanie. Zamedzilo sa poškodzovaniu majetku, odhalili sa páchatelia, ktorý majetok poškodzovali a znížil sa počet neplatičov.

Situačná prevencia sa osvedčila

Doteraz sa do projektu zapojilo viac ako 600 bytových domov (vchodov) len v samotnej Petržalke, z ktorých 331 súhlasili s bližšou spoluprácou s Políciou SR. Táto spolupráca spočíva v sprístupnení zabezpečených bytových domov policajtom s miestnou pôsobnosťou; označovanie takýchto domov špeciálnou registrovanou nálepkou, pravidelné stretnutia medzi správcami domov – výbormi vlastníkov a zástupcami miestneho policajného oddelenia; prítomnosť policajtov s miestneho oddelenia na domových schôdzach za účelom výmeny informácii a diskusie o bezpečnostnej situácii v dome a jeho okolí; asistencia pri vyšetrovaní trestných činov.

Určite aj tieto preventívne aktivity prispeli k 40% zníženiu kriminality v mestskej časti Petržalka. Toto zníženie sa týkalo najmä krádeží vlámaním, vandalizmu a trestných činov spojených s drogami. Oficiálne štatistiky Krajského riaditeľstva PZ SR deklarovali nasledovné počty krádeží vlámaním do bytov v domoch hromadnej bytovej výstavby v mestskej časti Petržalka: v roku 2001 – 92 prípadov, v 2002 – 75 prípadov, v 2003 – 46 prípadov, v 2004 – 25 prípadov, v 2005 – 21 prípadov, v 2006 – 26 prípadov a v roku 2007 – 23 prípadov. (zdroj: oficiálne štatistiky KR PZ Bratislava).

Prevencia pred požiarmi

Dôvodom prečo sme začali v roku 1999 pripravovať projekt BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS, bola veľmi zlá bezpečnostná situácia v mnohých bytových domoch na území Bratislavskej časti Petržalka. Jeho hlavným cieľom bolo a stále je, zlepšiť podmienky bývania, znížiť prejavy vandalizmu a kriminality v domoch a samozrejme chrániť zdravie a majetok obyvateľov domu.

Opodstatnenosť projektu sa ukázala hneď po pilotnej inštalácii zariadení v bytovom dome na Rovniankovej ul. Bol to obytný dom, ktorý viac krát vyhorel a došlo v ňom k ohrozeniu života, k veľkým materiálnym škodám, zničené boli elektrické rozvody a pod. Okrem toho tam prekvital predaj drog, vandalizmus na zariadeniach spoločných priestorov domu, prespávanie bezdomovcov a stávalo sa tam veľa násilných trestných činov. Hlavnou príčinou tohto stavu bolo nulové zabezpečenie pred vstupom nepovolaných osôb do domu a tak sa tam dostávali ľudia, ktorí nemali absolútne žiaden vlastnícky vzťah k majetku a často boli práve oni dôvodom vzniku požiarov.

V minulosti bolo vykonaných niekoľko obhliadok takto zabezpečených domov zástupcami HaZZ a ich vyjadrenia k použitým technickým prvkom boli pozitívne. Minulý rok zástupcovia Hasičského a záchranného útvaru (HaZÚ) hl. mesta Bratislava prejavili záujem o účasť na projekte. V rámci diskusie o spôsobe zabezpečenia únikových ciest bola na Medveďovej ulici v Dome opatrovateľskej služby vykonaná praktická skúška a ukážka ako celý systém funguje nie len za bežných podmienok, ale aj v prípade ohrozenia života a zdravia obyvateľov.

V súčasnosti prebiehajú ďalšie konzultácie s Prezídiom HaZZ za účelom informovania o presných technických vlastnostiach komplexného prístupového systému zabezpečenia tak, ako je navrhovaný v projekte a snahe vytvoriť predpoklady legislatívnych úprav, ktoré by zohľadňovali nové technológie pri zabezpečovaní únikových východov a reálny stav v bytových domov.

Kontakty:
Obchodný názov firmy:
Peter Grečko – RYS
Martinčekova 3, 821 09 Bratislava 2
IČO: 11657235
IČ DPH: SK10201698
Riaditeľ: Peter Grečko
Tel.: 02-5341 2923
e-mail: grecko@rys.sk

Bližšie informácie ohľadne bezpečného bývania nájdete na stránke:
www.rys.sk
www.bezpecnebyvanie.sk