Likvidácia odpadu a kontajnerové stojiská

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení. Odstránenie znečistenia stanovišťa pôvodcami komunálnych odpadov – vlastníkmi alebo užívateľmi bytových domov je povinný zabezpečiť správca, resp. spoločenstvo bytového domu.

Oprávnená osoba bezplatne odstraňuje len znečistenie spôsobené pracovníkmi oprávnenej osoby pri manipulácii s kontajnermi. V zmysle § 7 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov odstraňuje oprávnená osoba znečistenie v deň odvozu. Táto služba nie je zahrnutá v poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, pretože pôvodcovia komunálnych odpadov musia ukladať komunálne odpady do kontajnerov a zberných nádob na to určených tak, aby sa dali uzavrieť a komunálny odpad z nich nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozil zdravie zamestnancov oprávnenej osoby. Zároveň sú povinní neznečisťovať stanovište a okolie.

V takýchto prípadoch sa znečistenie klasifikuje ako priestupok, ktorého sa dopustil pôvodca komunálneho odpadu. V prípade, že bytovému domu nestačí počet zberných nádob, kontajnerov, interval odvozu, je správca nehnuteľnosti povinný požiadať hlavné mesto o dostatočný počet kontajnerov alebo zberných nádob na vytriedené zložky a na zmesový komunálny odpad zodpovedajúcich systému zberu alebo ich prenájom u oprávnenej osoby. Ďalšie podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi upravuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov. Z platných právnych predpisov vyplýva, že bytový dom je stavba, ktorá musí mať zariadenie a priestor na nakladanie s odpadom.

Vplyv stavby na životné prostredie

Stavba, ktorej užívaním vzniká odpad, musí mať vyriešené nakladanie s odpadom v súlade s osobitnými predpismi. Zariadenie a priestor na nakladanie s odpadom musia byť umiestnené v súlade s požiadavkami na ochranu zdravia ľudí, ochranu životného prostredia a ochranu pred požiarmi. Kontajnerové stanovište je príslušenstvom bytového domu. Za vlastníctvo bytového domu a jeho príslušenstvo sú zodpovední vlastníci bytov, ktorí majú na výkon správy uzavretú zmluvu so správcom, resp. výkon správy vyplýva zo založeného spoločenstva bytového domu.
Na území Bratislavy pre nakladanie s komunálnymi odpadmi platia nasledovné VZN – číslo 12/2001, 3/2002, 6/2002 úplné znenie, 5/2004, 6/2004, a 8/2005. Bližšie informácie nájdete na stránke www.bratislava.sk v sekcii životné prostredie a odpadové hospodárstvo.

Na území mestskej časti Bratislava – Petržalka o dodržiavaní čistoty a poriadku boli prijaté nasledovné VZN:

VZN číslo 1/2001 zo dňa 30.10.2001 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava – Petržalka

VZN číslo 4/2004 zo dňa 15.12.2004, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku. č. 1/2001 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava -Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2002.

Bližšie informácie nájdete na stránke www.petrzalka.sk

Oddelenie životného prostredia MÚ MČ Bratislava – Petržalka.