O nás

Mestská časť Bratislava – Petržalka rozhodla a Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Petržalka schválilo v zmysle zákona č.523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách o zrušení Bytového podniku Petržalka, príspevková organizácia, nakoľko Bytový podnik Petržalka príspevková organizácia naplnil podmienky obchodnej spoločnosti v zmysle vyššie uvedeného zákona, a preto je povinnosťou zriaďovateľa Mestská časť Bratislava – Petržalka túto spoločnosť zrušiť. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Petržalka na svojom zasadnutí dňa 26.júna 2007 uznesením číslo 71 v súlade so Štatútom hl. m SR Bratislavy č. 26 , ods.4 písm. i) zrušilo príspevkovú organizáciu Bytový podnik Petržalka k termínu 31.12.2007 a schválilo k 01.09.2007 založenie obchodnej spoločnosti Bytový podnik Petržalka, s.r.o. za účelom správy obecného a iného majetku, v ktorej mestská časť Bratislava – Petržalka je jediným spoločníkom, samospráva je 100 % vlastníkom. Mestská časť Bratislava – Petržalka vykonáva všetky práva a povinnosti spoločníka a zakladateľa v Bytovom podniku Petržalka, s.r.o. vždy na základe predchádzajúceho rozhodnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka. Zástupca mestskej časti je týmto rozhodnutím pri vykonávaní práv a povinností spoločníka v Bytovom podniku Petržalka, s.r.o. viazaný.

Naša spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo : 47489/B zo dňa 21.8.2007 sa zaoberá správou obecného majetku a správou nehnuteľností – bytových domov – bytových a nebytových priestorov v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 268/2007 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov. Správu zabezpečujeme formou Zmluvy o výkone správy s vlastníkmi bytov alebo inými zmluvnými vzťahmi pre spoločenstvá vlastníkov bytov. Našou spoločnosťou spravované nehnuteľnosti sa nachádzajú na území Mestskej časti Bratislava – Petržalka. V súčasnosti zabezpečujeme správu v 65 obytných domoch.

Do vedenia spoločnosti boli ustanovení na zasadnutí MZ Bratislava Petržalka dňa 17.07.2007 za konateľa Ing. Vladislav Čapček a za prokuristu Ing. Michal Koniar.

V priebehu roka 2009 došlo k zmenám vo vedení spoločnosti. Valné zhromaždenie spoločnosti 13.03.2009 na základe vzdania sa funkcie konateľa spoločnosti Ing. Vladislava Čapčeka poverilo vedením spoločnosti prokuristu spoločnosti Ing. Michala Koniara, ktorý bol dňa 16.06.2009 menovaný do funkcie konateľa a zároveň týmto dňom bola funkcia prokuristu v spoločnosti zrušená. Na zasadnutí MZ Bratislava Petržalka dňa 22.03.2011 bol do funkcie konateľa spoločnosti menovaný Ing. Daniel Šavel. Valné zhromaždenie spoločnosti  odvoláva z funkcie konateľa Ing. Daniela Šavela ku dňu 30.06.2015. V období od 16.06.2015 do 31.12.2015 vykonávala funkciu prokuristu Bc. Martina Egriová. Dňa 01.12.2015 schválilo  na zasadnutí MZ Bratislava Petržalka  do funkcie konateľa spoločnosti s účinnosťou od 01.01.2016 p. Miroslava Cajchana . Valné zhromaždenie spoločnosti  odvoláva z funkcie konateľa p. Miroslava Cajchana ku dňu 30.11.2017. Dňa 27.06.2017 schválilo  na zasadnutí MZ Bratislava Petržalka  do funkcie konateľa spoločnosti JUDr. Petra Plučinského s účinnosťou od 20.09.2017.