Uznesenie č. 154

Uznesenie č. 154

Návrh riešenia v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi

UZNESENIE

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 4.3.2008

4. Návrh riešenia v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi

Uznesenie č. 154

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

schvaľuje

1. Návrh riešenia

v časti A: Oblasť nakladania s objemnými odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi – body 1. až 6 s pripomienkami podľa prílohy

v časti B: Oblasť nakladania so zmesovým komunálnym odpadom – body 1. až 5 s pripomienkami podľa prílohy

2. Mestská časť poskytne účelovú dotáciu z Fondu rozvoja bývania žiadateľovi vo výške 60 %, najviac však 80 000,- Sk, skutočne vynaložených nákladov pri budovaní nových kontajnerových stanovíšť alebo rozširovaní existujúcich. Termín: do 31.12.2009

3. Mestská časť poskytne účelovú dotáciu z Fondu rozvoja bývania žiadateľovi aj na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovíšť a to do výšky 50 % skutočne vynaložených nákladov, max. do výšky 25 000,- Sk na kontajnerové stanovište. Termín: do 31.12.2009

4. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje podľa bodov 2. a 3. účelovú dotáciu z Fondu rozvoja bývania na výstavbu alebo rekonštrukciu kontajnerových stanovíšť tým žiadateľom, ktorých projekt bude schválený mestskou časťou a ktorý bude vyhovovať legislatívnym normám EÚ, ktoré vstúpia do platnosti 1.1.2010, v súlade s VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2005 o poskytovaní účelových finančných dotácií po predchádzajúcom prerokovaní v komisii životného prostredia a vo finančnej komisii. Termín: do 31.12.2009

5. Výdavky z Fondu rozvoja bývania na budovanie, rozšírenie, uzamykanie a zastrešenie kontajnerových stanovíšť nasledovne:
– na rok 2008 – 4 000 000,- Sk
– na rok 2009 – 5 000 000,- Sk

6. Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na r. 2008 vo výdavkovej časti v položke životné prostredie vo výške 4 mil. Sk z Fondu rozvoja bývania na výstavbu a rekonštrukciu, uzamykanie a zastrešenie kontajnerových stanovíšť.

ukladá

prednostovi miestneho úradu
predložiť hodnotiacu správu v oblasti nakladania s odpadmi a v oblasti budovania kontajnerových stanovíšť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. T: november 2008

Hlasovanie: prítomných 37, za 34, proti 1, zdržali sa 2.

Poznámka:
Materiál č.145/2008, viď. Pozvánka na MZ Bratislava – Petržalka dňa 4.3.2008 na stránke www.petrzalka.sk