Ako získať dotáciu pre riešenie stojiska

Petržalská samospráva ma záujem aktívne riešiť problémy, ktoré sú bezprostredne spojené s udržiavaním čistoty, poriadku na verejných priestranstvách, v okolí kontajnerových stojísk. Reálnym nástrojom smerujúcim k riešeniu jednej z nosných priorít samosprávy – životné prostredie – je finančná podpora rozširovania, uzamykania a budovanie nových stojísk z verejných zdrojov, miestneho rozpočtu.

Na vybudovanie nového či rozšírenie existujúceho kontajnerového miesta možné žiadateľ získať účelovú dotáciu maximálne do výšky 80.000 korún, resp. do výšky 60% skutočne vynaložených nákladov. Mestská časť poskytne dotáciu taktiež na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia stojísk do výšky 25.000 korún, resp. do výšky 50% skutočne vynaložených nákladov. Nenávratný príspevok je poskytnutý podľa záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka (viac informáciíwww.petrzalka.sk, časť prehľad predpisov, VZN č. 2/2005 a VZN č. 2/2006)

Účelovú finančnú dotáciu získa každý žiadateľ, ktorému miestna samospráva schváli projektovú dokumentáciu vychádzajúcu z aktuálnych legislatívnych noriem. Žiadosti sa evidujú na oddelení životného prostredia miestneho úradu. Uzamykanie a zastrešenie existujúcich stanovíšť bude možné zrealizovať na základe situačného výkresu s jednoduchým technickým popisom stavby. V prípade, že pôjde o výstavbu nového stojiská a nebude sa jednať o drobnú stavbu, je potrebné požiadať mestskú časť o vydanie stavebného povolenia.

Postup pri budovaní nových a rozšírení existujúcich kontajnerových stanovíšť

Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m, podliehajú ohlasovacej povinnosti.

 

K ohláseniu drobnej stavby je potrebné:

  • meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka
  • účel, rozsah a miesto stavby
  • druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľnosti
  • ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby
  • ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, je potrebné vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti

 

K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí:

  • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku (§139 stavebného zákona)
  • jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby
  • jednoduchý technický opis stavby
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov