Ekonomická správa

 • Uzavretie zmlúv podľa želania klientov s bankovými subjektmi z dôvodu zriadenia bankového účtu na objekt
 • Vedenie účtovníctva objektu v zmysle právnych predpisov
 • Vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou objektu vrátane verejných poplatkov
 • Evidencia úhrad príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv
 • Evidencia zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytu a nebytových priestorov
 • Evidencia poplatku za výkon správy
 • Evidencia vymáhania nedoplatkov
 • Vykonávanie cenovej a technickej kontroly
 • Kontrola vykonaných prác a fakturácie na objekte
 • Vypracujeme ročný plán opráv, ktorý zohľadňuje najmä opotrebenie materiálu a stav spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a navrhujeme výšku tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu na kalendárny rok v súčinnosti s požiadavkami vlastníkov
 • V zmysle zákona spracujeme a doporučene zasielame vyúčtovanie spojené s užívaním bytového alebo nebytového priestoru v termíne do 31. mája nasledujúceho roku
 • Stanovujeme výšku zálohových platieb za plnenia spojené s užívaním bytu a nebytového priestoru