Inžinierska činnosť

 • Obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového a nebytového fondu
 • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Inžinierska činnosť v stavebníctve – obstarávateľská činnosť
 • Organizačné a ekonomické poradenstvo – naša spoločnosť vykonáva poradenskú činnosť najmä v predmete svojej činnosti a poskytujeme poradenstvá pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov – v správe majetku, pomáhame metodicky a prakticky pri zakladaní spoločenstiev, vrátane vypracovania základných dokumentov, vlastníkov bytov v otázkach vlastníckych a právnických
 • Vypracovávame základné dokumenty riadneho medziľudského spolunažívania a zachovania dobrých mravov v domoch, jedná sa najmä o domové poriadky a iné normy zabezpečujúce ochranu vlastníckych práv
 • Organizovanie výberových konaní za účasti vlastníkov
 • Organizovanie výberových konaní v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
 • Zabezpečujeme možné najvýhodnejšie podmienky poskytnuté od bankových subjektov na financovanie stavebných prác a materiálov formou úveru (zatepľovanie, rekonštrukcie, výstavba,…)
 • Zabezpečujeme výkon stavebného dozoru
 • Zabezpečujeme spracovanie projektovej dokumentácie
 • Zabezpečujeme aj ostatné inžinierske činnosti v zmysle predmetu činností zapísanom v Obchodnom registri zo dňa 21.8.2007 Okresného súdu Bratislava I., Vložka č. 47489/B, viď. www.orsr.sk
 • Zabezpečenie výstavby nadstavieb, stavebných úprav a dostavieb objektov vrátane rekonštrukcií bytových a nebytových priestorov
 • Riadenie financovania rozsiahlejších opráv a investícií na zveľadenie objektov (zateplenie objektu, výmena okien, vyregulovanie vykurovacieho systému,…)