Technická správa

 • Vykonávame pravidelne obhliadky spravovaných objektov
 • Generálnu obhliadku spravovaného objektu vykonávame spravidla raz ročne s cieľom zistenia skutkového stavu, ktorý nám slúži na spracovanie a spresnenie harmonogramu dôležitostí opráv v prípade havarijných porúch sa spracuje aj fotodokumentácia poruchy
 • Spracovávame harmonogram revízií, odborných prehliadok zariadení objektu a zabezpečujeme ich plnenie
 • Následné odstraňovanie vád a vykonávanie prác vyplývajúcich z revíznych správ
 • Vykonávame obhliadky objektov v našej správe a v prípade mimoriadnych poistných udalostí a havárií, zabezpečíme ich následné odstránenie a vyčleníme nutné finančné prostriedky v súčinnosti s vlastníkmi bytových a nebytových priestorov na ich odstránenie
 • Vedieme evidenciu a spracovanie zoznamu nutných opráv a údržby v objekte a pravidelne ho aktualizujeme
 • Zabezpečujeme a dozorujeme v spravovanom objekte bežnú údržbu a opravy menšieho rozsahu
 • Zabezpečujeme pri možných havarijných situáciách na objektoch technickú pomoc
 • Zabezpečujeme vykonávanie revízií a odborné prehliadky objektov
 • Zabezpečujeme na spravovaných objektoch potrebnú odbornú účasť na kontrolách , inšpekciách odborného dozoru
 • Po uzavretí zmluvného vzťahu o výkone správy s našou spoločnosťou prihlasujeme odbery jednotlivých druhov energií (médií), služieb a prípadne zabezpečíme reklamácie na služby
 • Zabezpečujeme pre naše spravované objekty výkony zimnej služby (odstraňovanie snehu, posypový materiál)
 • Zabezpečujeme čistenie chodníkov a prístupových komunikácií spoločných priestorov objektu
 • Zabezpečujeme upratovanie objektu
 • Zabezpečujeme pravidelne v zmysle zákona deratizácie a dezinfekcie objektov