Zberné dvory

Zberné dvory

Občania s trvalým pobytom v Petržalke majú možnosť zdarma odovzdať z domácností veľkorozmerový odpad ( napr. pri drobných úpravách v byte, výmene nábytku, spotrebičov,…) na odvoz na skládku viď. podmienky pre uskladnenie odpadu v Miestnom podniku VPS Petržalka, Čapajevova 6.

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – Piatok    8:00 do 18:00 hod.
Sobota                    8:00 do 12:00 hod.
Nedeľa                    mimo prevádzky

Telefón:                    02/63 820 158
e-mail:                     kleinert@slovanet.sk

Bližšie informácie nájdete na stránke www.mpvps.sk

Iné možnosti uskladnenia odpadu zadarmo – v spoločnosti OLO a.s.
Všetky druhy odpadov (na obyvateľa mesta Bratislavy 1 m3/rok, stavebný odpad a 4 ks pneumatík, ostatný odpad bez obmedzenia)

Zberné dvory
Bazová 6 a Ivánska cesta 22

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – Piatok    7:00 do 21:00 hod.
Sobota                    7:00 do 14:00 hod.
Nedeľa                    7:00 do 14:00 hod.

Telefón:    
Zákaznícke centrum:   02/50 110 110 – 113
e-mail:                        zakazka@olo.sk

Bližšie informácie nájdete na stránke www.olo.sk

Ďalšie informácie ohľadne čistoty a poriadku, životného prostredia vám odporúčame na stránkach:
Ministerstvo životného prostredia SR               www.enviro.gov.sk
Ústredný portál verejnej správy SR                  www.portal.gov.sk
Slovenská inšpekcia životného prostredia        www.sizp.sk

Slovenská inšpekcia životného prostredia je odborný kontrolný orgán, ktorý vykonáva štátny dozor a ukladá pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie a vykonáva miestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia.